Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.dalwi.pl

obowiązujący od 01.11.2018 r.

§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca, Administrator danych – Właścicielem Sklepu Internetowego jest Agnieszka Dalecka ul.Pasterska 23/17 71-666 Szczecin

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklep.dalwi.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

8. Dni robocze – Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są cenami brutto w polskich złotych.

5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Złożenie Zamówienie w Sklepie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

§3 Składanie Zamówień

 • Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz.

2. Kupujący może złożyć zamówienie zakładając konto w Sklepie albo jako niezarejestrowany użytkownik.

3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4.Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

a) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących, oraz z linkiem potwierdzającym zamówienie;
b) informację poprzez e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji;

c) informację poprzez e-mail o oczekiwaniu na płatność;

d) informację poprzez e-mail o wysłanej przesyłce;

e) informację o anulowaniu albo odrzuceniu Zamówienia.

5. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej wiadomości określonych w powyższym ustępie.

§4 Koszt dostawy

1. Koszt dostawy Towaru pokrywa Kupujący, chyba, że Sprzedawca określił inne warunki. Koszt dostawy zostaje doliczony do składanego zamówienia.

2. Sprzedawca realizuje wysyłki także poza granice Polski. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą poprzez pocztę elektroniczną dalwiszyje@gmail.com albo telefonicznie pod numerem telefonu:

3. Sprzedawca przewiduje następujące opcje dostawy:

– za pośrednictwem Poczty Polskiej;

– za pośrednictwem Paczkomatu.

 • Dostawa odbywa się za pomocą systemu Sendit.pl.
 • Czas realizacji Zamówienia na terenie Polski to maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności do dnia nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.

§5 Warunki płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

przelewem na rachunek Sprzedawcy.

2. Kupujący, płacący zwykłym przelewem, jest zobowiązany do zapłaty za złożone zamówienie w terminie trzech dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie zamówienie zostaje anulowane.

§6 Realizacja Zamówień

1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.

3. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu po zalogowaniu się na swoje konto.

4. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą jego przygotowania do wysyłki.

5. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca rozpocznie wysyłkę Zamówienia w sposób wybrany przez Kupującego. 

6. Czas dostawy zależny jest od wyboru metody wysyłki przez Kupującego podczas składania zamówienia i liczony jest od dnia zrealizowania Zamówienia.

7. Kupujący na żądanie może otrzymać dowód zakupu. W tym celu należy zaznaczyć ten fakt w uwagach do Zamówienia, albo wysłać informację na adres dalwiszyje@gmail.com

8. Kupujący może także otrzymać dowód zakupu. W tym celu należy zaznaczyć ten fakt w uwagach do Zamówienia, albo wysłać informację na adres dalwiszyje@gmail.com

§7 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

1. Kupujący w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony:

 • jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony Towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została spowodowana przez Kupującego po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu;
 • bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania i otrzymanego Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Kupującego w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Kupującego lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

3. Kupujący może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

4. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości Towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Kupującemu, ponosi Sprzedający.

5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub pogorszenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania.

§8 Odstąpienie od umowy (“zwrot” Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwy jest do pobrania w zakładce zwrot i wymiana.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (spersonalizowanych);
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Kupujący będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

6. Dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Sprzedawca zwraca Kupującemu wartość zwróconego Towaru, oraz koszty przesyłki Zamówienia do Kupującego (o ile zostały przez Kupującego pokryte), w wysokości najtańszej możliwej do wybrania na stronie Sklepu opcji.

7. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument nie ma możliwości zwrotu Towaru „za pobraniem”. W takim wypadku uważa się, iż Towar nie został zwrócony Sprzedającemu.

8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §8 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§9 Reklamacja z tytułu rękojmi

Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dalwiszyje@gmail.com

Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii, o ile został wydany. Druk reklamacyjny można pobrać w zakładce zwrot i wymiana. 

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, ma możliwość przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera, na koszt Sprzedawcy.

4. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w której kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony, co powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego.

Platforma ODR.

Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

§10 Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”.

4. Platforma ODR – Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresemhttps://ec.europa.eu/consumers/odr.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Definicje

1. Usługodawca – Agnieszka Dalecka

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, to udostępnienie:
a) treści strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sklep.dalwi.pl
b) usługi „Konto klienta”
c) usługi „Formularz kontaktowy”
d) usługi „Dodawanie opinii o zakupionych produktach”

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

4. Adres elektroniczny: dalwiszyje@gmail.com

5. Sklep internetowy – sklep dostępny w ramach witryny www.sklep.dalwi.pl

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Konto Kupującego.
Na stronach serwisu www.sklep.dalwi.pl Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów. Na funkcjonalność Konta klienta składa się:

 • możliwość zapisania danych adresowych do wysyłki towaru, tak aby uniknąć konieczności wypełniania formularza zamówienia z danymi dotyczącymi wysyłki towaru przy każdym zakupie w Sklepie internetowym,
 • śledzenie stanu realizacji zamówienia,
 • dostęp do historii zamówień danego Użytkownika,
 • dostęp do faktur,
 • dostęp do edycji danych teleadresowych w złożonym zamówieniu,
 • dostęp do decyzji reklamacyjnych.

W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest podać aktywny adres e-mail. 
Użytkownik w celu realizacji Zamówienia musi podać również dane osobowe takie ja: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Podanie tych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w Sklepie internetowym.
Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu e-mail do niego przypisanego, na Adres elektroniczny, z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.

2. Udostępnienie strony WWW.
Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości stron www.sklep.dalwi.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Udostępnienie strony WWW – umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika.

2. Konto klienta – umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta klienta. Założenie Klienta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta klienta na żądanie Użytkownika.

§4 Informacje techniczne oraz ochrona danych osobowych.

1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie komputera albo urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, posiadanie przeglądarki internetowej, posiadanie poczty elektronicznej.

2. Usługodawca dokłada staranności, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem przez osoby trzecie oraz ich nieuprawnioną modyfikacją. Połączenia, w trakcie których przesyłane są dane osobowe Użytkownika szyfrowane są protokołem SSL. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w pamięci serwerów Usługodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji transakcji oraz procesu wysyłki i nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie (biuro księgowe).

4. Dane osobowe w postaci danych adresowych są udostępniane firmie dokonującej doręczeń towarów zakupionych w sklepie, oraz w serwisie sendit.

5. Dane służące do realizacji płatności elektronicznej zostaną przekazane firmie płatniczej zajmującej się realizacją płatności z wykorzystaniem kart kredytowych lub płatniczych.

§5 Zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści:

a) Powodujących zakłócenie pracy systemu teleinformatycznego Usługodawcy

b) Bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich bądź naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje.

2. Usługodawca usuwa treści bezprawne zamieszczone przez Użytkownika w ramach Sklepu internetowego.

3. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług zgodnie z niniejszym regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje należy składać w formie wiadomości e-mail na adres elektroniczny

2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.

§7 Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Sklep Internetowy może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany:

I. funkcjonalności sklepu internetowego,

II. obowiązujących przepisów prawa,

III. profilu działalności Usługodawcy,

IV. świadczonych usług,

2. Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą wiadomości e-mail skierowanej do zarejestrowanych Użytkowników na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta klienta. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Sklep Internetowy przesyła nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

§8 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresemhttps://ec.europa.eu/consumers/odr.

Przewiń do góry

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.